Search Library

Results: 11-20 з 798
Czepczynski, Mariusz Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities
Call #: UHGE.10004.BK
Published: London, New York, Routledge, 2016
Nykytyn, V.P. Po Evrope
Call #: UHGE.09981.BK
Published: Moskva, Hosudarstvennoe yzdatelstvo heohrafycheskoy lyteratury, 1953
Shlipchenko, Svitlana Arkhitekturni pryntsypy postmodernizmu
Call #: UHGE.09976.BK
Published: Kyyiv, Vydavnychyy dim "Vsesvit", 2000
Batty, Michael Inventing Future Cities
Call #: UHGE.09972.BK
Published: Cambridge, London, The MIT Press, 2018
Remeshylo-Rybchynska, Oresta Istoriya arkhitektury: obrazno-hrafichni studiyi
Call #: UHGE.09963.BK
Published: Lviv, Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, 2018
Drozda, Łukasz Książka: Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni
Call #: UHGE.09938.BK
Published: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Modern Architecture as Heritage, Volume XLIV, 2010
Call #: UHGE.09904.PE
Published: Bratislava, 2010
Work on the Wharf. Laboratory NDSM-wharf, Course 2014-2015
Call #: UHGE.09901.BK
Published: Amsterdam, Publishing House Nova Lux Publishers, 2014
Nuttall, Sarah, Mbembe, Achille (eds.) Johannesburg: The Elusive Metropolis
Call #: UHGE.09883.BK
Published: Durham, London, Duke University Press Books, 2008


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: