Zapysky chekysta-kholostyaka. Satyrycheskaya fantasmahoryya yz sovetskykh 70-kh

Author:
Ermolenko, Vladymyr, Murashkovskyy, Yuryy
Published:
Kharkov, Rarytety Ukrayny, 2014
Language:
Russian
Description:
308
ISBN:
978-9662408508
Call #:
HIEL.06563.BK
Registry Date:
2015-05-27
Category:
History of Everyday Life
Keywords:
history of everyday life, satire, notes, archive, USSR
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search