Otretushyrovannaya Ystoryya. Falsyfykatsyya fotohrafyy y proyzvedenyy zhyvopysy v ymperyy Stalyna

Author:
Kynh, Devyd
Published:
Budapesht, POLHART, 2002
Language:
Russian
Description:
208
ISBN:
963 9306 22 3
Call #:
HGIW.04338.BK
Registry Date:
2013-03-21
Category:
Interwar Period (1918-1939)
Keywords:
photography, falsification, bolshevism, communism, Lenin, Stalin, Russia
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search