Struktura projektu

W celu lepszego zrozumienia struktury i logiki funkcjonowania projektu "Miejskie mapy" prosimy o zapoznanie się z poniższym materiałem:

Zasady opisu map

Projekt "Miejskie mapy" skupia się na wizualizacji historycznych map miejskich Europy Środkowo-Wschodniej, szczególną uwagę zwracając na te obiekty, które zostały utracone lub zmieniły swój wygląd albo przeznaczenie.

Wszystkie mapy mają standaryzowany opis, zawierający następujące pozycje:

Nazwa:
Tłumaczenie oryginalnej nazwy mapy. Wszystkie nazwy podlegają transliteracji.

ID mapy:
Zawiera numer porządkowy mapy w kolekcji Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

Oryginalna nazwa:
Podana w języku oryginału.

Terytorium:
Nazwa miasta, miejscowości lub innej jednostki geograficznej.

Rok:

 • Rok powstania lub wydania mapy (jeśli na mapie zaznaczono datę).
 • Jeśli na oryginalnej mapie brak datowania, wskazuje się rok lub okres, w którym najprawdopodobniej powstała mapa – z symbolem * na końcu.

Skala:
Skala numeryczna, podana lub wnyprowadzona z nominalnej skali podziałki na mapie. W razie braki podziałki na oryginalnej mapie zaznaczana jest prawdopodobna skala – z symbolem * na końcu.

Źródło:
Określane jest źródło pochodzenia oryginału mapy, na podstawie którego powstała kopia cyfrowa.

Uregulowania prawne:
Mieści informacje o właścicielu oryginału mapy, do którego należą prawa autorskie do powstałej cyfrowej kopii mapy.

Opis mapy zawiera:

 • Ogólne informacje o mapie, jej autorze, datowaniu, tekście z legendy.
 • Ważne informacje z historii miasta w okresie powstania mapy.
 • Dane statystyczne o ilości mieszkańców oraz ilości nieruchomości w okresie powstania mapy.
 • Szczegółową charakterystykę mapy z informacjami o technice wykonania oryginału, wyjaśnienia oznaczeń umownych, toponimikę na mapie.
 • Listę nieścisłości występujących na mapie.
 • Listę publikacji, w których ukazała się mapa.

"Autor/autorzy":

 • Zaznaczane jest imię i nazwisko autora opisu mapy oraz poszczególnych obiektów.
 • Opisy poszczególnych obiektów mapy mogą być wykonane przez różnych autorów, których imię i nazwisko zaznaczane jest kursywą w odpowiednim oknie z opisem obiektu.

Przyciski i ich działanie

Kolumna pod polem "Nazwy", mieszcząca się na lewo od mapy, zawiera przyciski o następujących funkcjach:

"Przejdź do listy wszystkich map". Przy kliknięciu na przycisk w osobnym oknie lub zakładce otworzy się lista wszystkich dostępnych map.

"Pokaż na mapie wszystkie obiekty". Przy kliknięciu na przycisk na mapie pokażą się czerwone ikonki z nazwami lub informacjami o konkretnych obiektach z mapy.

"Ukryj wszystkie obiekty na mapie". Przy kliknięciu na przycisk z mapy znikają wszystkie znajdujące się tam aktualnie ikonki koloru czerwonego.

"Przywróć ustawienia początkowe mapy". Przy kliknięciu na przycisk przywrócone zostają ustawienia początkowe mapy.

"Link do aktualnego stanu mapy". Przy kliknięciu na przycisk otwiera się okno z linkiem do mapy ze zmianami naniesionymi przez użytkownika.

"Ukryj/ Pokaż lewy panel". Przy kliknięciu na ikonę mapa rozwija się na całą szerokość ekranu albo wraca do położenia wyjściowego

Funkcje pomocnicze

U szczytu lewej kolumny może zostać wprowadzone grupowanie obiektów mapy, uporządkowanych wg następujących kategorii:

"Obiekty z legendy"

Mieści ponumerowane nazwy obiektów podanych w legendzie mapy.

 • Wszystkie obiekty z tej kategorii podane są w języku oryginału, z zachowaniem oryginalnej pisowni, skrótów, pomyłek itp. W nawiasach kwadratowych zaznaczono skróty oraz ważne dla zrozumienia słowa litery. Między dwoma pochyłymi kreskami / / umieszczany jest numer konskrypcyjny.
 • Przy najechaniu myszką na konkretny obiekt pojawia się jego tłumaczenie. Tłumaczenie wykonywane było z dbałością o jak najwierniejsze oddanie istoty nazwy obiektu. Nazwy własne podlegają transliteracji z zachowaniem ortografii autora.
 • Przy kliknięciu na konkretny obiekt ze listy na mapie pokazują się czerwone ikonki symbolizujące wszystkie obiekty z danej kategorii. Nad poszczególnymi ikonkami pojawia się dodatkowe okno z opisem tego obiektu.

"Podpisy na mapie"

Mieści nazwy obiektów naniesionych bezpośrednio na mapę.

 • Wszystkie obiekty z tej kategorii podane są w języku oryginału, z zachowaniem oryginalnej pisowni, skrótów, pomyłek itp. W nawiasach kwadratowych zaznaczono skróty oraz ważne dla zrozumienia litery. Między dwoma pochyłymi kreskami / / umieszczany jest numer konskrypcyjny.
 • Przy najechaniu myszką na konkretny obiekt pojawia się jego tłumaczenie. Tłumaczenie wykonywane było z dbałością o jak najwierniejsze oddanie istoty nazwy obiektu. Nazwy własne podlegają transliteracji z zachowaniem ortografii autora.
 • Przy kliknięciu na konkretny obiekt ze listy na mapie pokazują się czerwone ikonki symbolizujące wszystkie obiekty z danej kategorii. Nad poszczególnymi ikonkami pojawia się dodatkowe okno z opisem tego obiektu.

"Wybrane obiekty"

Mieści obiekty, które nie zostały przez autora mapy wyróżnione ani podpisane, ale są warte uwagi w kontekście urbanistycznego rozwoju miasta.

"Przeglądaj według typów obiektów"

Mieści wszystkie obiekty kategorii „Obiekty z legendy” oraz „Podpisy na mapie”, które zostały tutaj pogrupowane wg typów obiektów.

 • Przy kliknięciu na nazwę typu rozwija się/ zwija lista obiektów tego typu.
 • Przy najechaniu myszką na konkretny obiekt pojawia się jego tłumaczenie. Tłumaczenie wykonywane było z dbałością o jak najwierniejsze oddanie istoty nazwy obiektu. Nazwy własne podlegają transliteracji z zachowaniem ortografii autora.
 • Przy kliknięciu na konkretny obiekt ze listy na mapie pokazują się czerwone ikonki symbolizujące wszystkie obiekty z danej kategorii. Nad poszczególnymi ikonkami pojawia się dodatkowe okno z opisem tego obiektu.
 • Każdy obiekt zaklasyfikowany został tylko do jednego typu.

"Przeglądaj według dzielnicy"

Mieści wszystkie obiekty z kategorii "Obiekty z legendy" i "Podpisy na mapie", które zostały tutaj pogrupowane wg dzielnic miasta.

 • Przy kliknięciu na numer domu czy nazwę dzielnicy rozwija się/ zwija lista obiektów znajdujących się w granicach danej dzielnicy.
 • Przy najechaniu myszką na konkretny obiekt pojawia się jego tłumaczenie. Tłumaczenie wykonywane było z dbałością o jak najwierniejsze oddanie istoty nazwy obiektu. Nazwy własne podlegają transliteracji z zachowaniem ortografii autora.
 • Przy kliknięciu na konkretny obiekt ze listy na mapie pokazują się czerwone ikonki symbolizujące wszystkie obiekty z danej dzielnicy. Nad poszczególnymi ikonkami pojawia się dodatkowe okno z opisem tego obiektu.

Kontakt z realizatorami

Projekt "Miejskie mapy" przewiduje następujące formy kontaktu z realizatorami:

"Wyślij komentarz"

Za pomocą tej funkcji możesz przesłać kierownikowi projektu swój komentarz dotyczący opisu mapy lub konkretnego obiektu.

Dane personalne, które umieszczasz w formularzu, będą wykorzystane przez Centrum Historii Miejskiej wyłącznie do celów korespondencji i nie będą przekazywane osobom trzecim.

"Wyślij link"

Za pomocą tej funkcji możesz przesłać link do konkretnego obiektu swoim znajomym.

Dane personalne, które umieszczasz w formularzu, nie będą przekazywane osobom trzecim.