O projekcie

Projekt internetowy "Miejskie mapy" powstał w celu publikacji i opracowania cyfrowych kopii planów miast z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wraz z pojawieniem się technologii cyfrowych stare mapy publikowane są w internecie przez serwis Google Maps.

Projekt umożliwia dostęp do zbioru materiałów kartograficznych z kolekcji prywatnych, archiwów i bibliotek. Istotną częścią składową projektu jest proces skanowania oryginalnych arkuszy map i prezentacja możliwości wykorzystania zdigitalizowanych materiałów w geograficzno-przestrzennych naukach humanistycznych.

Digitalizacja map i planów otwiera nowe perspektywy w badaniach miasta przez pryzmat wielowymiarowych warstw historii, przedstawionych na mapach z różnego okresu. Projekt skupia się na analizie zmian przestrzeni miejskiej w czasie, topografii społecznej i "kulturowej historii" kartografii miejskiej.

Priorytetami w analizie są dzielnice i poszczególne obiekty, które zmieniały się albo zupełnie zniknęły ze współczesnej mapy miasta.

Na obecnym etapie rozwoju projektu "Miejskie mapy" zajmujemy się przede wszystkim opracowaniem planów Lwowa i rozszerzaniem geografii projektu na inne miasta Ukrainy. Jesteśmy w fazie poszukiwania partnerów, we współpracy z którymi moglibyśmy opublikować nowe mapy i plany miast z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt skierowany jest do studentów, naukowców i badaczy, planistów miejskich, regionalistów, turystów i szerokiego grona odbiorców w internecie.

Szczegółowe informacje co do struktury projektu, praw autorskich i warunków wykorzystania materiałów znajdują się na stronie projektu.

Wszystkie zdigitalizowane materiały są częścią biblioteki Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

Pytania i propozycje nadsyłać można na adres: umd@lvivcenter.org

Projekt realizowany jest we współpracy z :