Pomoc

Ogólne, uproszczone wyszukiwanie w bazie danych „Urbanistyczne obrazy” odbywa się przy użyciu kluczowych słów; potrzebną informację można otrzymać w postaci obrazu albo spisu (raportu). Prosimy rozpoczynać wyszukiwanie przy wykorzystaniu ogólnych terminów oraz określeñ co umożliwi otrzymanie większej ilości rezultatów wyszukiwania.

Jeśli szukającego nie zadowala jakość wyników otrzymanych w uproszczonym wyszukiwaniu, radzimy zastosować złożone, albo rozszerzone wyszukiwanie, w którym przewidziane jest zastosowanie formuły poszukiwania. Uściślenie odbywa się poprzez zastosowanie dodatkowych opisów lub ograniczeñ przedmiotu poszukiwania. Dla pomocy użytkownikom formuła poszukiwania została opracowana w postaci tablicy zawierającej:

  • jedno z wielu możliwych słów kluczowych; na przykład, jeśli poszukiwany jest obraz związany z pogotowiem lekarskim, radzimy skorzystać z szeregu tematycznie pokrewnych określeñ – „pomoc”, „samochód”, „karetka”, „medyczna”, „ambulatorium” itp.;

  • wskazanie możliwego zakresu czasowego – dokładnej daty (jeśli poszukiwany obraz jest sygnowany), okresu historycznego, na przykład, prawdopodobnej daty istnienia lub budowy przedstawionych obiektów; dla określenia interwałów czasowych przewiduje się kilka wariantów: „przed 1800 r.”, „pierwsza połowa XIX w.”, „druga połowa XIX w.”, „lata 1890–1914”, „I wojna światowa” itp.;

  • wskazanie terytorialnej lokalizacji lub regionu gdzie znajduje się przedstawiony na obrazie poszukiwany obiekt, na przykład: „Galicja”, „Lwów”, „Użhorod”, „¯ółkiew”, „Piñsk” itp.;

  • wskazanie możliwej techniki wykonania obrazu, na przykład: „litografia”, „fotografia”, „rycina”, „pocztówka” itp.; ·przynależności obrazu do określonej kolekcji, pañstwowej lub prywatnej, na przykład: „Pañstwowe Ukraiñskie Kinofotoarchiwum im. H. S. Pszenicznego”, „Pañstwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego”, „Centrum Miejskiej Historii Środkowo-Wschodniej Europy”, „Wołodymyr Rumiancew” itp.
Pełny spis wariantów określeñ należących do wszystkich wymienionych grup można przeglądać w oknie-spisie każdego z punktów tablicy formuły rozszerzonego wyszukiwania.

Dla wyszukiwania wyspecyfikowanej frazy należy zastosować pojedynczy albo podwójny cudzysłów.Przebieg wyszukiwania nie zależy od regestru liter w kluczowych słowach – litery duże i małe są równoznaczne.

*W opisie obrazu w tytułowej nazwie, z reguły, stosowana jest współczesna nazwa obiektu; jednak w przypadku jeśli obiekt już nie istnieje, albo zmieniło się jego przeznaczenie, używana jest pierwotna nazwa z przypiskiem „dawna…”lub „dawny…”, „była…” lub „były…”; wszystkie obcojęzyczne nazwiska podawane są w oryginale, bez przekładu lub adaptacji;*W przypadku kiedy obraz jest sygnowany lub skatalogizowany, zaznacza się jego autora – fotografa lub artystę-plastyka;

*W opisie obiektu obrazu zaznacza się kluczowe słowa charakterystyczne dla czasu wykonania obrazu;

*Opis proponuje użytkownikowi krótką informację dotyczącą przedstawionego obiektu lub wydarzenia; *Następny punkt opisu ustala nazwę wydawnictwa albo nazwisko wydawcy danego obrazu;

*W przypadku kiedy obraz jest sygnowany lub skatalogizowany, zaznacza się datę jego wykonania; jeśli datowania brak, wskazuje się pewien możliwy zakres czasowy wykonania obrazu;

*W następnym punkcie opisu podaje się wymiary obrazu;


*Ważny punkt opisu stanowi wskazanie prawa własności obrazu. Wszystkie wykorzystane obrazy z pañstwowych oraz prywatnych zbiorów z wysoką pewnością chroni nasz logotyp; przy tym jakość pbrazu, nadająca się do przeglądu jest niedostateczna dla ich wykorzystania w druku. W razie potrzeby Centrum Miejskiej Historii nieodpłatnie podejmie się funkcji pośrednika między właścicielem zbioru a możliwym wydawcą albo badaczem w sprawach dotyczących uregulowania praw własności.

*W ostatnim punkcie opisu zaznacza się wszystkie możliwe sygnatury oraz napisy, które nie mieszczą się w przytoczonej powyżej klasyfikacji; na przykład, dodatkowe informacje o wydaniu albo wydawnictwie, adresy i teksty na pocztówkach, noty lub napisy na marginesach.