Antropologia kulturowa

W lutym-maju 2010 dr Jarosław Kit, wykładowca Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, prowadzić będzie w Centrum Historii Miejskiej w ramach programu magisterskiego dla studentów wydziału humanistycznego UKU zajęcia pt. "Antropologia kulturowa". Forma zajęć: wykład z elementami seminarium.

Najważniejszym celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności niezbędnych dla działalności zawodowej w zakresie wykładania antropologii kulturowej w szkołach wyższych, oraz kształtowania tak podstawowych pojęć jak "kultura", "człowiek", "dziedziczenie w kulturze", "kultura etniczna", "geneza kulturay".

Zadaniem antropologii kulturowej jako dziedziny nauczania jest aktywizacja samodzielności poznawczej, nabycie kompleksowej wiedzy z teorii antropologii zagranicznej, określenie podstawowych problemów w antropologii kulturowej, kształtowanie rozumienia współczesnych problemów kultury i ich rozwoju, kształtowanie umiejętności analizy porównawczej różnych kultur i różnych środowisk kulturowych.

Kurs opiera się na samodzielnej pracy słuchaczy nad zaproponowanymi tematami, ich omówieniu i dyskusji na zajęciach seminaryjnych. Słuchacze powinni umieć samodzielnie określać i analizować kluczowe aspekty teorii kulturologicznych oraz analizować koncepcje antropologów różnych szkół.

Tematy:

 1. Antropologia jako nauka i jej historia. Teoria, metody, związki z innymi naukami.
 2. Ewolucjonizm.
 3. Dyfuzjonizm i teorie areałów kulturowych.
 4. Funkcjonalizm.
 5. Relatywizm i kognitywizm.
 6. Strukturalizm. Od językoznawstwa do antropologii.
 7. Poststrukturalizm. Feminizm.
 8. Postmodernizm.
 9. Antropologia kultury miejskiej.
 10. Cztery tradycje w antropologii / Kolokwium z dwóch części/.

Planowane jest seminarium-wycieczka po centralnej części Lwowa (2 godz.), podczas którego uczestnicy porównywać będą aspekty różnych kultur, wpływów, semiotyki miejskiej i życia codziennego.

Studenci w celu samodzielnego opracowania i przygotowania się do zajęć otrzymywać będą wybór tekstów w formacie elektronicznym (fragmenty monografii, artykuły naukowe).

W czasie zajęć wykorzystywane będą materiały wizualne:

 • fotografie;
 • reprodukcje obrazów;
 • kronika dokumentalna.