Region, naród i in.: interdyscyplinarna i międzykulturowa nowa interpretacja Ukrainy

Program został zainicjowany i jest koordynowany przez Uniwersytet Saint-Gallen w Szwajcarii. Obejmuje pięć projektów tematycznych poświęconych historii, literaturze, językowi, religii i ekonomii współczesnej Ukrainy. Badania mają na celu krytyczne spojrzenie na, wciąż dominujący w naukach humanistycznych, paradygmat narodowy. Program skupia się na badaniu zależności między czynnikami narodowymi i regionalnymi. Analizując regionalną dynamikę w sferze ekonomicznej, socjalnej i kulturowej, projekt proponuje inny sposób postrzegania i odbioru współczesnej Ukrainy. Metodologia programu będzie łączyć ilościowe i jakościowe badania socjologiczne (ankiety, wywiady), analizę dyskursywną, historię kultury i hermeneutykę.

Pięć projektów będzie poświęconych badaniu i zrozumieniu istoty politycznej młodego państwa, które wciąż pragnie stworzyć swoją tożsamość kulturową. Wspólną cechą wszystkich tych projektów będzie ich koncentracja na temacie regionalizmu. Na początku pracy nad programem zostaną przeprowadzone ankiety socjologiczne, których celem jest stworzenie wspólnej koncepcji i wstawienie wszystkich projektów w szersze, wspólne ramy. Ankiety zostaną przeprowadzone za pieniądze z grantu od Państwowego Sekretariatu do spraw Edukacji Badań Szwajcarii. Rezultaty wszystkich projektów zostaną połączone w analizę międzydyscyplinarną i opublikowane. Metodologicznie projekt będzie w sobie łączył ilościowe i jakościowe badania socjologiczne (ankiety, wywiady, dyskusje w grupach docelowych), analizę dyskursywną, historię kultury i interpretację.

W projekt włączeni będą historycy, socjologowie, antropologowie, ekonomiści, krytycy literaccy oraz lingwiści z Ukrainy, Rosji, Polski, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Kanady i USA. Program zostanie sfinansowany przez towarzystwa naukowe Szwajcarii, Austrii i Niemiec.

Końcowym celem całego programu jest - po zademonstrowaniu zależności między narodową a regionalną dynamiką zmian - poddanie w wątpliwość panowania paradygmatu państwo-naród podczas analizowania Ukrainy. Projekt ma na celu zademonstrowanie w jaki sposób można lepiej zrozumieć Ukrainę poprzez jej regiony oraz ukazanie potrzeby rozpatrywania regionów wraz z narodem. Zadaniem projektu jest zaproponowanie nowego spojrzenia na Ukrainę jak na zmieniającą się strukturę, w której różne dyskursy splatają się, przecinają i w końcowym rezultacie zlewają w jedną całość. W swoim zamyśle projekt wyraźnie wychodzi poza granice tradycyjnego spojrzenia na Ukrainę jako strukturę bezpowrotnie naznaczoną tradycyjnymi politycznymi granicami oraz kulturowymi, ekonomicznymi, historycznymi i religijnymi stereotypami.

Skutkiem pracy nad proponowanym projektem będzie wspólny zbiór esejów a także seria artykułów naukowych , które ukażą się w czasopismach międzynarodowych. Poza tym, w ramach projektu będą prowadzone badania do czterech rozpraw doktorskich – trzy pod kierunkiem opiekunów europejskich i ukraińskich, a jedna – opiekunów europejskiego i amerykańskiego.

Głównym zadaniem projektu jakościowego badania socjologicznego jest wkład w nasze rozumienie czym jest współczesna Ukraina. Skupiając się na perspektywie "niżu", projekt także włącza wymiar lokalny w perspektywę regionalną, narodową/państwową , a także międzygraniczną.

Projekt będzie trwał 3 lata i obejmie przygotowanie i przeprowadzenie jakościowego badania socjologicznego (wywiady i dyskusje w grupach docelowych) w 11 miastach reprezentujących różne części Ukrainy. Jakościowy projekt socjologiczny będzie koordynowany w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej przez Dr. Wiktorię Seredę.