Otwartość i europejskość Lwowa w kontekście problemu autyzmu

25 grudnia 2008 r. w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się seminarium "Otwartość i europejskość Lwowa w kontekście problemu autyzmu".

Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Koło Lwowa" – serii seminariów podstawową ideą których jest stworzenie przestrzeni, w której spotykaliby się przedstawiciele różnych środowisk, zaangażowani i zainteresowani konkretnymi aspektami polityki miejskiej i życia miejskiego. Dlatego w dyskusji na temat problemu autyzmu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich i obwodowych, zajmujący się oświatą, ochroną zdrowia i opieką społeczną, a także przedstawiciele uczelni, na których działają katedry pracy społecznej. Wśród uczestników byli: radny Lwowskiej Rady Obwodowej Lewko Zacharczyszyn, kierownik Zarządu opieki społecznej miasta Natalia Fedorowycz, główny specjalista Zarządu ochrony zdrowia Lwowa Bohdan Ostalskyj, przewodniczący zarządu Fundacji "Kontakt" Hałyna Kyrcziw-Hrycaj, przewodniczący Towarzystwa Lwa Andrij Neczyporuk, przewodniczący zarządu Fundacji "Swoje prawo" Oleś Ilkiw, doradca przewodniczącego Lwowskiej Rady Miejskiej, konsul honorowy Holandii Bohdan Pankewycz, administrator Szpitala im. Metropolity Andreja Szeptyckiego Dzwenysława Czajkiwska, dyrektor szkoły z internatem dla dzieci z poważnymi zaburzeniami mowy Wołodymyr Łozynskyj, ojciec Roman Terechowskyj z kościoła Najświętszego Sakramentu, Andrij Szkołyk z wydziału prawa Uniwersytetu Lwowskiego, kierownik katedry rehabilitacji fizycznej Uniwersytetu Kultury Fizycznej Andrij Wowkanycz, wykładowca Kolegium Pedagogicznego oraz Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego Wira Korniat, wykładowca psychologii Instytutu Spraw Wewnętrznych Oleh Łozynskyj, kierownik oddziału analityczno-informacyjnego zarządu opieki społecznej Lwowskiej Rady Miejskiej Sołomija Narolska, kierownik oddziału partnerstwa społecznego Jurij Łukaszewskyj.

Najważniejszymi kwestiami poruszonymi na seminarium były, z jednej strony, konieczność wykorzystania na Ukrainie doświadczenia krajów UE (zwłaszcza Polski i Wielkiej Brytanii) w zakresie sposobów rozwiązywania problemu autyzmu, a z drugiej – potrzeba skoordynowania działalności różnych instytucji, odpowiedzialnych za rozmaite sfery życia społecznego, z którymi na co dzień kontaktują się osoby z autyzmem oraz ich rodziny. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię wczesnego wykrywania autyzmu, rehabilitacji, edukacji, poszukiwania miejsca pracy i adaptacji społecznej osób z autyzmem. Uczestnicy seminarium poparli pomysł utworzenia rady koordynacyjnej, która miałaby w sposób kompleksowy zajmować się problemem autyzmu we Lwowie. Według obecnych na seminarium, w skład takiego ciała wejść powinni przedstawiciele organów władz miejskich oraz organizacji pozarządowych, co sprzyjać będzie intensyfikacji współpracy między nimi i realnej budowie społeczeństwa obywatelskiego. W szerszym kontekście działania mające na celu rozwiązanie problemu autyzmu są częścią składową starań, które mają kształtować Lwów jako współczesne miasto europejskie, wychodzące naprzeciw potrzebom wszystkich swoich mieszkańców.