Nowoczesne technologie informacyjne w muzeach: doświadczenie europejskie i perspektywy jego wykorzystania we Lwowie

3 kwietnia 2008 r. w Centrum Historii Miejskiej w ramach serii seminariów "Koło Lwowa" zebrali się przedstawiciele kilku lwowskich muzeów, by rozmawiać o perspektywach wprowadzenia nowoczesnych technologii informacyjnych w muzeach miejskich.

Doświadczenie europejskich muzeów na przykładzie Holandii przedstawił pan Zenowij Mazuryk, przewodniczący Towarzystwa Muzeów i Galerii Zachodniej Ukrainy. Docent Pawło Żeżnycz z Politechniki Lwowskiej zaprezentował możliwości wykorzystania internetu dla popularyzacji zbiorów muzealnych, a także opowiedział o pracach Instytutu Informatyki i Technologii Informacyjnych nad programem zabezpieczenia cyfrowych baz danych dla muzeów. W dyskusji wzięli udział dyrektor Muzeum Historycznego Bohdan Czajkowskyj, dyrektor Muzeum Narodowego Ihor Kożan, dyrektor Lwowskiego Obwodowego Historyczno-Krajoznawczego Muzeum miasta Wynnyky Ihor Tymec, dyrektor Muzeum Architektury Ludowej i Kultury Materialnej Iwan Dub, dyrektor Muzyczno-Biograficznego Muzeum Sołomiji Kruszelnyckiej Hałyna Tychobajewa, dyrektor Apteki-Muzeum "Po czarnym orłem" Liubow Rozdobudźko i przedstawiciele innych muzeów Lwowa.

Inicjatywa ta jest efektem uświadomienia konieczności wprowadzenia cyfrowej katalogizacji zbiorów muzealnych, jak również wyrobienia standardów takiego katalogu. Istnienie cyfrowych baz danych kolekcji muzealnych umożliwia łatwy dostęp do zasobów muzealnych i chroni eksponaty muzealne przed zniszczeniem. Prócz tego, digitalizacja informacji o kolekcjach muzealnych otwiera nowe perspektywy dla prezentacji przedmiotów w internecie i włączenia nowych grup celowych w proces popularyzacji muzeów. Możliwość utworzenia wirtualnych wystaw rozpatrywana była również jako jeszcze jedna forma prezentacji i opracowywania nowych tematów.

Towarzystwo Muzeów i Galerii Ukrainy Zachodniej wystąpiło z inicjatywą utworzenia interdyscyplinarnej grupy roboczej na bazie muzeów Lwowa i Instytutu Informatyki i Technologii Informacyjnych. Grupa robocza miałaby być platformą współpracy dla specjalistów IT i przedstawicieli muzeów, którzy razem wprowadzaliby technologie cyfrowe do codziennej pracy muzeów, zarówno w celu zachowania, jak i poznania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego miasta. Efektem pracy grupy ma się stać między-muzealna platforma porozumienia, która będzie forum wymiany doświadczeń między muzealnikami, a także formą prezentacji muzeów miasta we współczesnej przestrzeni informacyjnej. Tym samym dyskusja w ramach "Koła Lwowa" stała się faktycznie wstępem do procesu utworzenia takiej grupy roboczej.


Materiały prezentacji dostępne są w formacie PDF: