Lwów w badaniach

16 maja 2013 roku w Centrum Historii Miejskiej odbyło się seminarium "Lwów w badaniach lwowian", którego celem będzie omówienie badań przestrzeni miejskiej we Lwowie w ich najrozmaitszych aspektach (kulturowym, społecznym, politycznym), a także z różnych perspektyw czasowych  i światopoglądowych; założenie podwalin pod międzynarodowe forum, które połączy badaczy Lwowa różnych specjalizacji i instytucji (historykó, filologów, socjologów, kulturoznawców, politologów, historyków sztuki, literaturoznawców); omówienie nowej koncepcji badawczego i wydawniczego projektu "Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura".

Projekt "Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura" zapoczątkowany został w 1992 roku przez histryków Lwowskiego Państwowego (obecnie Narodowego) Uniwersytetu im. Iwana Franki oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego) im. KEN w Krakowie. Do dnia dzisiejszego odbyło się dziewięć konferencji (ostatnia w Krakowie w 2012 roku) oraz opublikowanych zostało osiem tomów prac naukowych. Od 2002 roku organizatorzy pracują w systemie temtycznym: "Lwów-Kraków: dialog miast w historycznej retrospektywie", "Ludzie Lwowa", "Urzędy, urzędnicy, instytucje", "Grupy wyznaniowe Lwowa: obok czy/i razem", "Życie codzienne miasta". W 2014 roku planowana jest konferencja pt. "Przestrzeń miejska Lwowa: wyobrażenia i doświadczenie". 

W celu lepszego sformułowania oczekiwań co do wyników konferencji proponujemy zapoczątkowanie przygotowań do niej w formie seminariów/warsztatów naukowych, które odbywać będą się we Lwowie w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Na seminaria takie (przewiduje się ich organizację co trzy-cztery miesiące) zapraszani będą uczeni ukraińscy i zagraniczni – historycy, filolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, politolodzy, historycy sztuki, literaturoznawcy. Swoje badania przedstawiać będą zarówno zaproszeni goście, jak i osob, które same zgłoszą swój udział w seminarium. Szczególna uwaga poświęcona zostanie młodym uczonym, którzy mają już pewne doświadczenie w pracy ze źródłami i pomysły na rozwój własnych prac badawczych – zarówno w ramach pracy nad doktoratem, jak i przygotowania do publikacji artykułów czy monografii.