Tematy

Ulica Bohomolca — jeden z pierwszych zespołów mieszkalnych w mieście, w którym przedstawiono współczesne dla początku ХХ wieku założenia urbanistyczne zgodne z ideą miasta ogrodu. Zaprojektował go w 1903 roku architekt Ivan Levynskyi.
Celem pracy jest przedstawienie cech szczególnych lwowskiego Rynku, podkreślenie najważniejszych chwil w jego historii oraz głównych tendencji rozwoju. W przedstawionym temacie połączono materiały różnych projektów wizualnych Centrum Historii Miejskiej. 
Celem pracy jest udokumentowanie działalności lwowskich kin w ciągu ostatniego stulecia.
Celem tematu jest lokalizacja i analiza rozwoju historycznego lwowskich cmentarzy, a także ogólna ocena stanu tych zabytków dziedzictwa kulturowego miasta.
Temat "Kastelówka" stawie sobie za zadanie przeprowadzenie szerokich badań jednej z bardziej malowniczych dzielnic Lwowa, której historyczna nazwa to Kastelówka.
Celem tematu "Lwowskie ulice" jest gromadzenie, systematyzacja i publikacja informacji o ulicach Lwowa.
Celem tematu jest studium społeczno-kulturowe i antropologiczne, w którym najważniejsze jest poznanie początków i funkcjonowania jednego z lwowskich osiedli - masywu Sychowa. Chodzi o zbadanie i wyczerpujący opis funkcji i symbolicznych znaczeń Sychowa oraz ich wykorzystania.
Temat ma na celu zapełnienie jeszcze jednej białej plamy w badaniach nad Lwowem, oraz zwrócenie uwagi społecznej na zachowane jeszcze pozostałości wojennej historii połowy XIX w.
Temat skupia się na budowlach i osobach z historii wspólnoty żydowskiej w mieście. Żydzi stanowili znaczącą część mieszkańców miasta na przeciągu stuleci, niekiedy stanowili jedną trzecią całej ludności, wykazując się w różnych obszarach życia Lwowa. 
Temat zawiera obiekty, zbudowane we Lwowie za czasów radzieckich.