Wspólny program stypendialny Centrum i IWM (Wiedeń)

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na wspólny program stypendialny dla młodych ukraińskich badaczy w Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) w Wiedniu na rok 2013.

Ukierunkowanie programu

Wspólny program stypendialny Instytutu Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu oraz Centrum Historii Miejskiej Europy Srodkowo-Wschodniej we Lwowie wspiera badania dotyczące wpływu Europy na historię Ukrainy. Krąg badań obejmuje współczesną, intelektualną, kulturalną, społeczną i polityczną historię. Szczególna uwaga poświęcona jest tematom związanym ze studiami   urbanistycznymi lub odpowiednimi aspektami badań Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu (IWM).

Oferta dla stypendystów

Stypendyści będą mieli możliwość spędzenia dziesięciu miesięcy (od września 2013 do czerwca 2014 roku) w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu. Stypendium pokrywa koszty zamieszkania, codzienne wydatki, koszty dojazdu i ubezpieczenia zdrowotnego, a także drobne wydatki podczas pobytu w Instytucie. Oprócz tego, Instytut zapewnia stypendystom pomieszczenia do celów naukowych, dostęp do internetu, możliwość pracy nad własnymi badaniami w oparciu o materiały Instytutu oraz korzystania z innych źródeł w Wiedniu.

Kto móźe skorzystać ze stypendium

Kandytat powinien:

  • być obywatelem Ukrainy lub być zameldowanym na pobyt stały w Ukrainie na czas nauki lub badań naukowych
  • być studentem studiów doktoranckich lub doktorem z niedawno obronioną pracą doktorancką (Ph.D.)
  • mieć nie więcej, niż trzydzieści pięć lat

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Opis projektu w języku angielskim (nie więcej, niż trzy strony z podwójną interlinią między wierszami)
  • Curriculum Vitae z uwzględnieniem wykazu publikacji w języku angielskim
  • Dwa listy z referencjami
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2013 roku.

Zgłoszenia wraz z niezbędną dokumentacją prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną w formie załączników (Word lub PDF) na adres koordynatora ds. akademickich, dr Iryny Macewko: i.matsevko@lvivcenter.org

W temacie listu należy zaznaczyć IWM Fellowship. Listy referencyjne należy nadesłać oddzielnie na adres dr Iryny Macewko: i.matsevko@lvivcenter.org

Jury dokona oceny aplikacji oraz przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z finalistami w Centrum Historii Miejskiej we Lwowie na początku kwietnia 2011 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później, niż 10 kwietnia 2013 roku.

Jury nie ma obowiązku publicznego wyjaśniania swoich postanowień.