Granty 2015

W r. 2015 Centrum Historii Miejskiej udzieliło pięciu stypendiów na miesięczne badania we Lwowie. Pięcioro naukowców otrzymało zaproszenia od Centrum na dwutygodniowy pobyt w charakterze badacza wizytującego. We współpracy z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu na dziesięciomiesięczny staż w roku akademickim 2015/2016 w Instytucie wybrano jednego badacza.

Stypendyści:

I. Stypendium Centrum Historii Miejskiej i Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu

 1. Waleria Korablowa (doktor nauk filozoficznych, pisze pracę habilitacyjną w katedrze filozofii nauk humanistycznych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tatasa Szewczenki). "Euromajdan jako trajektoria "egaliberte": rewizja nowoczesnych wartości eyropejskich”.

II. Miesięczne stypendium Centrum Historii Miejskiej

 1. Monika Biesaga (Instytut Judaizmu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) "Żydowskie biblioteki publiczne w Galicji w okresie międzywojennym".
 2. Katharina Haberkorn (doktorantka, Wydział Studiów Centralno-Europejskich Uniwersytetu Andrássy w Budapeszcie). "Charakterystyka praktyk kommemoratywnych po I wojnie światowej na Bukowinie".
 3. Jewgienij Manżurin (doktorant, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Sankt-Petersburg). "Symboliczne oswajanie przestrzeni miejskiej: radzieckie symbole miejskie (1964-1985) i ich twórcy".
 4. Dorothea Warneck (doktorantka, Uniwesytet Macina Lutra, Wittenberga). "Powstawanie muzeów żydowskich przed II wojną światową. Polskie i czechosłowackie cechy uwarunkowań historycznych fenomenu europejskiego".
 5. Dr Jagoda Irena Wierzejska (Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego). "Dekonstrukcja pojęcia konwergencji transnarodowej. Idea Galicji w polskim dyskursie dotyczącym wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919, a w szczególności walk o Lwów".

III. Badacze wizytujący

 1. Dr Michaił Ilczenko (Instytut Filozofii i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk, Jekaterynburg). "Architektura awangardowa w przestrzeni miejskiej Lwowa w l. 1920-1930: treść społeczna i codzienna praktyka".
 2. Dr Olga Kazakowa (Instytut Modernizmu, Moskwa). "Memorializacja pamięci w Czornobylskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie, w Rosji i innych krajach".
 3. Dr Uku Lember (Uniwersytet w Tallinnie). "Konflikt i świętowanie na ukraińskim weselu między Wschodem a Zachodem".
 4. Prof. Karol Sanojca (Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego). "Szkolna architektura w przestrzeni miejskiej Lwowa w XIX-XX w.".
 5. Dr Tetiana Wodotkina (Instytut Historii Ukrainy NAN Ukrainy). "Przedsiębiorcy na społecznych frontach miasta II połowy XIX – początku XX w.: aspekt porównawczy na przykładzie Kijowa i Lwowa".