Granty 2009

W 2009 roku Centrum przyznało cztery granty naukowo-badawcze, jeden grant krótkoterminowy i trzy granty na miesięczny pobyt w Centrum.

W konkursie grantów naukowo-badawczych rozpatrywane były projekty, które dotyczyły jednego z tematów:

  1. Stosunki między miastem i wsią oraz transformacja społeczna miast i miasteczek Ukrainy.
  2. Społeczno-kulturowy wpływ migracji zarobkowej na wsie i miasta Europy Środkowo-Wschodniej.

Stypendyści 2009 r.:

I. Granty naukowo-badawcze

  1. Dr Wiktoria Konstantynowa. Docent katedry historii Ukrainy, Berdiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny. Temat projektu: "Swoi wśród obcych, obcy wśród swoich?: percepcja chłopów-przesiedleńców przez mieszkańców Północnego Przyazowia oraz pozycja chłopów w strukturze społecznej miast regionu w pierwszej ćwierci XX w. (materiały ekspedycji archeologiczno-historycznych)";
  2. Ołeksandr Obyczenko. Wykładowca historii i filozofii Charkowskiego College'u Budowy Maszyn. Doktorant Naukowo-Badawczego Instytutu Ukrainoznawstwa w Kijowie. Temat projektu: "Społeczno-kulturowa transformacja prowincji Ukrainy Słobodzkiej w XIX w.-na pocz. XXw. (na podstawie materiałów powiatu Zmijiw guberni charkowskiej)";
  3. Dr Tetiana Portnowa. Młodszy pracownik naukowy katedry historiografii, źródłoznawstwa i archiwoznawstwa Wydziału Historycznego Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego. Temat projektu: "Migranci ze wsi w wielkim przemysłowym mieście: na podstawie materiałów z Katerynosławia końca XIX w.- początku XX w.";
  4. Antonina Skydanowa. Wykładowca Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. N. Karamzina. Temat badań: "Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty stosunków handlowych między ukraińskim miastem i wsią w drugiej połowie XIX - na pocz. XX w. (na podstawie materiałów guberni charkowskiej)".

II Krótkoterminowe granty na podróże i badania

  1. Dr Oksana Hodanowska. Pracownik naukowy oddziału etnologii współczesności Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk we Lwowie. Temat badań: "Tożsamość etniczna ukraińskich migrantów zarobkowych 'czwartej fali'".


III. Stypendia na pobyt we Lwowie

  1. Wiaczesław Hipicz. Wykładowca College'u Budowy Maszyn Donbaskiej Państwowej Akademii Budowy Maszyn. Temat badań: "Literatura mieszczańska Lwowa doby wczesnej nowożytności w XIX-wiecznej historiografii";
  2. Dr Jerzy Mazur. TeachingFellowship – NationalFoundationofJewishCulture – TowsonUniversity, Maryland. Temat badań: "Żydzi pogranicza: żydowskie życie późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności we Lwowie";
  3. Kateryna Ruban. Doktorantka Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Temat badań: "Lwowska przestrzeń intelektualna późnego okresu radzieckiego oraz okresu postsowieckiego".