Nomenklatura partyjna w Ukraińskiej SRR

13 kwiecień 2016

13 kwietnia 2016 r. o 16.00 w ramach Seminarium Miejskiego zostanie omówiona praca badawcza do dysertacji Julii Szełep na temat "Nomenklatura partyjna w Ukraińskiej SRR w latach 1970 – pierwszej połowie 1980."

Lata siedemdziesiąte wpisały się w historię ZSRR jako epoka "zastoju". Wówczas dogmaty ideologiczne władzy radzieckiej z przestrzeni światopoglądu przemieszczały się w płaszczyznę rytuałów. Kierownictwo partyjne nadal próbowało podmienić sobą całe pole kierownictwa państwowego i administracji, a partyjni funkcjonariusze z rewolucjonistów, "twardych leninowców" i politruków przekształcili się w poczciwych biurokratów. Praca w organach partyjnych była postrzegana jako sposób na samorealizację, utrzymanie rodziny oraz wspinanie się po drabinie społecznej.

Główną ideą tego badania to próba powiązać system wartości i modele zachowania funkcjonariusza partyjnego z problemami, które stawiało przed każdym z nich zwykłe ludzkie życie, codzienne otoczenie. Praca się składa z dwóch aspektów. Po pierwsze, jest to próba popatrzeć na partyjną nomenklaturę od wewnątrz (dla tego są poddane analizie dane statystyczne, wewnątrzpartyjna dokumentacja i relacje bezpośrednio pracowników partyjnych, zbadano praktyki awansowania); po drugie, pokazane są osobliwości tworzenia ich wizerunków w opinii społecznej. Ogólny portret pracownika partyjnego stworzono w oparciu o bardzo różne źródła – materiały oficjalne i radzieckie środki masowego przekazu, wspomnienia funkcjonariuszy partyjnych i o nich, jak też utwory literackie, wspomnienia ówczesnych opozycjonistów, źródła wizualne.

Główne kwestie podniesione w pracy badawczej: kto i dlaczego obejmował stanowiska partyjne? Jak się kształtowała warstwa partyjno-radzieckiej nomenklatury jako osobna socjalno-zawodowa grupa; na ile ona była zamknięta/izolowana od reszty społeczeństwa? Jak się czuli ludzie na wysokich kierowniczych stanowiskach? Jak pracownicy partyjni łączyli idee "komunistycznego raju" z powszednią pracowitą codziennością? Jakim był system wartości radzieckiego kierownika, jego pojmowanie powinności społecznej, patriotyzmu, spółdziałania statutowych zasad KPZR z ogólnie przyjętymi w społeczeństwie normami zachowania i moralności?

Julia Szełep – magister historii, młodszy pracownik naukowy działu historii najnowszej Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza NAN Ukrainy. Zasięg zainteresowań naukowych: pracownicy partyjni Ukrainy Radzieckiej lat 1970. – pierwszej połowy 1980. w kontekście życia społeczno-politycznego w ZSRR, historia mówiona, historia wizualna, kształtowanie pamięci historycznej.Seminarium prowadzone jest w formie warsztatów, na które zostali zaproszeni naukowcy dla omówienia projektów naukowych, prac badawczych będących na różnych etapach opracowania, a także badań zakończonych, które są przygotowywane dla publikacji.

Seminarium nie jest otwartym dla szerokiej publiczności. Do udziału zostali zaproszeni historycy, socjologowie, kulturologowie oraz przedstawiciele innych kierunków humanistycznych, którzy zdecydowali się podzielić swoimi pracami badawczymi, doświadczeniem, a także wziąć udział w omówieniu projektów zaprezentowanych na seminarium.