Kronika i wydarzenia

Lwowska grupa "Dovira"
21 grudzień 2012

21 grudnia 2012 w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja stypendystki Centrum Iryny Gordiejewej pt. "Lwowska grupa "Dovira": historia powstania i działalności radykalnego ruchu pacyfistycznego w ZSRR".

Wystąpienie omawiać będzie rolę przestrzeni kulturalno-medialnej Lwowa w latach 70. i 80. XX w. w kształtowaniu się nastrojów pacyfistycznych wśród lwowskiej młodzieży w latach 70. i pierwszej połowie lat 80. oraz los inicjatyw pacyfistycznych w okresie Pierestrojki. W okresie tym ideologiczne poszukiwania lwowskiej młodzieży z nurtu undergroundowego miały charakter młodzieńczych utopii. Dzięki swojej geograficznej i społeczno-kulturowej specyfice Lwów stał się unikalnym laboratorium, w którym rozwijać się mógł potajemnie niezależny ruch pacyfistyczny, proponujący młodzieży szeroki wachlarz "alternatywnych" ideologii i wartości.

Pacyfizm stał się dla lwowskich hipisów jednym ze sposobów neutralizacji negatywnych stron "wielkiej odmowy", zgodnie z modelem której radziecka młodzież undergroundowa budowała swoje relacje z władzą i społeczeństwem w latach 70. Tendencja do brania aktywnego udziału w życiu społecznym pojawiła się wśród radzieckich hipisów na początku lat 80., gdy w Moskwie i niektórych innych miastach próbowano tworzyć niezależny ruch opowiadający się za pokojem i dialogiem między Wschodem i Zachodem (grupy "Dovira"). Grupy "Dovira" bardzo szybko zyskały popularność na całym świecie dzięki swoim inicjatywom pokojowym i w sferze obrony praw człowieka.

W 1987 roku lwowscy pacyfiści zorganizowali swoją Grupę "Dovira", której działacze brali aktywny udział w zmianach politycznych czasów Pierestrojki i odgrywały znaczącą rolę w okresie tworzenia się nowych partii politycznych we Lwowie.

Iryna Gordiejewa – doktor historii (2000), docent katedry Historii Rosji czasów nowożytnych na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie. Absolwentka tego uniwersytetu z roku 1997 (specjalność: historia i archiwistyka). Specjalizuje się w historii ruchów religijnych i społecznych w Rosji (historia ruchów utopistycznych, ruchu komunitariańskiego, radykalnego pacyfizmu, "tołstojstwa" i rosyjskich sekt).