Kronika i wydarzenia

Prezentacja Stepana Iwanyka
2 grudzień 2010

2 grudnia 2010 r. o godz. 17:00 w Centrum Historii Miejskiej odbyło się wystąpienie Stepana Iwanyka na temat "Wielokulturowość Lwowa jako jedna z przyczyn pojawienia się i rozwoju lwowskiej szkoły filozoficznej".

Tematyka wykładu wpisuje się w nurt badań nad jedną z najważniejszych naukowych formacji XX wieku – lwowską szkołą filozoficzną. Ta formacja intelektualna funkcjonowała we Lwowie w latach 1895-1939 pod kierownictwem wybitnego polskiego filozofa Kazimierza Twardowskiego. Na równi z Kołem Wiedeńskim (Moritz Schlick, Rudolf Carnap) i brytyjską szkołą analityczną (George Edward Moore, Bertrand Russell) stanowiła jeden z najważniejszych ośrodków filozofii naukowej w przedwojennej Europie. Autor przedstawia fenomen szkoły Twardowskiego z perspektywy, która dotąd nie była rozważana przez specjalistów, a konkretnie od strony wielokulturowego charakteru Lwowa jako kołyski szkoły.

W przekonaniu prelegenta istnieją podstawy do tego, aby niepowtarzalną symbiozę kultur, zwyczajów oraz religii, którymi charakteryzowały się Lwów i cała Galicja Wschodnia w tamtych czasach, rozpatrywać jako jeden z istotnych elementów pojawienia się i rozwoju tej szkoły. Przy tym argumentacja zaproponowanej tezy podąża szlakiem nie tylko demonstracji wielonarodowego charakteru składu szkoły (której przedstawicielami byli nie tylko polscy, ale też żydowscy, ukraińscy i austriaccy uczeni), ale i prześledzenia na konkretnych przykładach (koncepcje filozoficzne Stefana Baleya i Stepana Ołeksiuka) wpływu wielokulturowości Lwowa na treść idei filozoficznych jej przedstawicieli. Rezultaty przedstawionych badań prowadzą autora do wniosku o konieczności rozszerzenia perspektywy rozpatrywania lwowskiej szkoły filozoficznej jako wielokulturowej formacji intelektualnej.

Stepan Iwaniuk jest doktorantem w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Obecnie Przygotowuje do publikacji monografię na temat ukraińskiej gałęzi lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej.