Kronika i wydarzenia

Kultura pamięci
4 November 2015

4 listopada 2015 r. o godz. 18.00 odbędzie się wykład Niklasa Bernsanda p. t. "Wielowektorowość i fragmentaryczność pamięci? Towarzystwa narodowo-kulturalne w kulturze pamięci Czerniowców".

Czerniowce to miasto w Europie Środkowo-Wschodniej, które przeżyło dramatyczne zmiany etniczno-demograficzne w czasie i po II wojnie światowej w związku z Holocaustem, przemieszczeniem ludności, odpływem ludności na wielką skalę i radzieckimi deportacjami, a także powojennym zasiedleniem miasta przez ludzi z okolic i innych części Ukrainy Radzieckiej i Rosji. Kontynuacją zmian demograficznych była emigracja na wielką skalę większości miejscowych Żydów i Niemców w latach 90. XX w. Dziś różnorodność kulturowa starego miasta jest rozpatrywana przez różne podmioty i jako dziedzictwo i jako wyzwanie dla współczesnego postradzieckego, w przeważającej części ukraińsko- i rosyjskojęzycznego miasta. Prezentacja jest częścią projektu doktoranckiego, w którym wielowektorowa analiza koncentruje się na współczesnym zachowaniu pamięci w Czerniowcach z punktu widzenia przedwojennej różnorodności kulturowej miasta. Prezentacja analizuje szczególnie rolę towarzystw narodowo-kulturalnych jako podmiotów, które kształtują obraz miejscowej kultury pamięci w postradzieckich Czerniowcach. Rozpatrzono strategie mnemoniczne różnych towarzystw narodowo-kulturalnych, a także ich miejscowe i transnarodowe granice. Jak i w jakim zakresie towarzystwa narodowo-kulturalne sprzyjają fragmentaryczności pamięci w mieście, gdzie grupy etniczne są przyjmowane jak strażnicy "swojej" pamięci?

Niklas Bernsand jest doktorantem Uniwersytetu w Lund (bada Europę Środkowo-Wschodnią) i koordynatorem Centrum Badań Europejskich Uniwersytetu w Lund. Najnowsze publikacje: "Lwów i Czerniowce: dwie kultury pamięci na zachodnioukraińskim pograniczu" (wspólnie z Eleonorą Narvselius i "Przyjaciel czy wróg? Współczesne debaty o islamie i imigrantach muzułmańskich wśród szwedzkich zwolenników identytaryzmu". Jest on także współautorem (z Barbarą Törnquist-Plewą i Eleonorą Narvselius) książki "Nieprzemijająca zmiana? Narratywy pamięci i tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej".