Kronika i wydarzenia

Kluby robotnicze w Charkowie
1 October 2015

1 października 2015 r. Roman Lubawśkyj przedstawi na Seminarium Miejskim swoje badania "Kluby robotnicze i radianizacja rozrywek pracowników w Charkowie w l. 20. i 30. XX w."

W l. 20. i 30 XX w. został opracowany szereg projektów radianizacji codziennego życia robotników. Zmiana tradycyjnych i wprowadzenie nowych form rozrywki było jednym z priorytetowych kierunków polityki władzy radzieckiej. Na największą skalę i najbardziej skrupulatnie przeprowadzono to w Charkowie, stolicy Radzieckiej Ukrainy. Ważne miejsce w radzieckim modelu rozrywki zajmowały kluby robotnicze. Według liderów partii kluby miały stać się narzędziem wychowania na nowo pracowników, swojego rodzaju mostem pomiędzy hasłami i dyrektywami partii a światem życia robotnika. Powstaje pytanie, czy kluby uporały się z tym zadaniem? Na ile interesujące były dla robotników wydarzenia w klubach? Jak pracownicy fabryk reagowali na nie? Co robili pracownicy kulturalni, aby przyciągnąć odwiedzających?

Dla badania poszukiwań, które czyniła władza radziecka na tym obszarze trzeba zrekonstruować rozmaite gry, organizowane przez propagandzistów w charkowskich klubach robotniczych. Zaszczepianie nowych wartości społeczno-politycznych do życia codziennego pracowników ideolodzy władzy radzieckiej realizowali między innymi za pomocą polityzacji tradycyjnych świąt i form ich obchodzenia. Kluby Charkowa były miejscem prowadzenia akcji politycznych, pewnych rytuałów obrzędowości radzieckiej, swojego rodzaju placem manewrowym, na którym reżim polityczny realizował się jako dyktatura inscenizująca. Były one wielofunkcjonalnym narzędziem popularyzacji idei nowego życia, a także jednym z kanałów wcielania ich w życie.

Roman Lubawśkyj – docent Katedry Historii Ukrainy Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. N. Karazina. Pracuje nad monografią "Życie codzienne robotników Charkowa w l. 20. i 30. XX w.". Zainteresowania naukowe: historia życia codziennego, historia Ukrainy w okresie industrializacji, historia robotnicza.


Seminarium ma formę pracowni, do której zapraszani są badacze w celu omówienia projektów naukowych, badań, które znajdują się na różnych etapach opracowania, a także zakończonych, przygotowywanych do druku.

Seminarium jest zamknięte dla szerszej publiczności. Zapraszamy do udziału naszych kolegów historyków, socjologów, kulturologów i przedstawicieli innych kierunków humanistycznych, którzy chcą podzielić się swoimi badaniami, doświadczeniem, a także wziąć udział w omówieniu projektów zaprezentowanych na seminarium.