Kronika i wydarzenia

Przestrzeń miasta i miejskie nazwy
17 October 2013

17 września 2013 roku w Centrum Historii Miejskiej odbyło się pierwsze seminarium z serii "Miejska przestrzeń Lwowa: wyobrażenia i doświadczenie". Z prezentacją pt. "Przestrzeń miasta i lokalne nazwy miejskie: próba klasyfikacji urbanonimów jako źródła historycznego" wystąpiła prof. Marjana Dołynska.

Toponimika historyczna jest jedną ze specjalizacji historycznych, zaś toponimy przyjęto uważać za szczególne źródło w nauce historycznej. Urbanonimy (lokalne nazwy miejskie) jako klasa toponimów powinny spełniać te same funkcje. Jednocześnie toponimy są przedmiotem badań kilku innych nauk – przede wszystkim lingwistyki, dalej - geografii i spokrewnionych z nią (i historią) dyscyplin, przede wszystkim etnografii i archeologii. 

Na seminarium omówione zostali następujące kwestie:

  • Czy urbanonimy tworzą odrębną klasę w hierarchii toponimów?
  • Jakie są warianty klasyfikacji dla urbanonimów?
  • Nazwy oficjalne i tradycyjne.
  • Czy urbanonimy mają długie życie?
  • Czy rzeczywiście nazwy lokalne zawierają bezpośrednie informacje co do warunków przyrodniczych, stosunków własności, unikalnych budynków, lokalizacji konkretnych obiektów, transportu w przeszłości?
  • Korelacja między nazwami i denotatami.
  • Czy istnieją metodyki wykorzystania urbanonimów jako źródła historycznego?
  • Problemy w gromadzeniu materiału źródłowego. 

Mariana Dołynska – obroniła pracę doktorską na temat "Historyczna topografia Lwowa XIV-XIX w.". Profesor w katedrze studiów klasycznych, bizantyjskich i średniowiecznych Wydziału Humanistycznego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu. Zainteresowania naukowe: historyczna topografia miast, nazewnictwo lokalne, geografia historyczna.