Wydarzenia według daty

Seminarium Miejskie
25 kwiecień 2018

25 kwietnia о godz. 16.00 zapraszamy na Seminarium Miejskie, na którym stypendystka Centrum Kateryna Walawska zaprezentuje swoją pracę badawczą nt. "Życie towarzyskie na Bukowinie: przestrzeń społeczna i kulturowa (1848-1914)".

W dziewiętnastowiecznej Europie podstawowym środowiskiem społecznym dla elit rządzących była "śmietanka towarzyska" i związana z nią przestrzeń publiczna. Taki model przenoszony był z metropolii na peryferie, co też miało miejsce w Księstwie Bukowina – kraju koronnym Cesarstwa Habsburgów.

W pierwszej połowie XIX w. na Bukowinie w przestrzeniach społecznej i kulturowej zaczęły się zakładać cechy nowoczesnego społeczeństwa, odbywał się proces instytucjonalizacji aktywnej socjety, przedstawiciele której stawali się swego rodzaju "celebrytami" w przestrzeni publicznej kraju. Temu procesowi sprzyjało zrównanie wobec prawa bukowińskiej klasy wyższej z austriacką, przypływ z Zachodu nosicieli nowoczesności (przede wszystkim urzędników), poszerzenie sieci placówek oświatowych, krótkie lub dłuższe odwiedziny miejscową ludnością Wiednia i innych znaczących europejskich miast (w celu studiowania na uczelniach, prowadzenia interesów i in.).

Jeśli w latach 30-40. XIX w. rozwój przestrzeni publicznej był ograniczony działalnością niewielkiej grupy aktywnych elit, to po 1848 r. pod działaniem ustępstw ze strony austriackich władz centralnych pojawiły się możliwości dla nagromadzenia materialnego i kulturowego kapitału, dalszego społecznego i gospodarczego rozwoju, co sprzyjało w nabywaniu praktyk towarzyskiego stylu życia i integracji społecznej do "śmietanki towarzyskiej".

Badaczka spróbuje odpowiedzieć, czy istniało "dobre towarzystwo" ("die gute Gesellschaft") w austriackiej Bukowinie, naświetlić zagadnienie przestrzeni publicznej i praktyk społecznych elity Bukowiny w drugiej połowie XIX – początku XX w.

Kateryna Walawska – badaczka historii Bukowiny w okresie austriackim, pracownik naukowy Centrum Naukowo-Badawczego Studiów Bukowińskich, kustosz Muzeum Historii i Kultury Żydów Bukowiny w Czerniowcach. Doktorat uzyskała na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowicza (2016), specjalizacja Historia Ukrainy. Zainteresowania naukowe: elity w sferze publicznej Bukowiny w XIX – początku XX w., historia społeczna, historia codzienności.

Seminarium odbywa się w formie warsztatów, na które są zapraszani badacze dla omawiania projektów naukowych, prac badawczych będących na różnych etapach opracowania oraz przygotowanych już do druku.

Udział w seminarium miejskim przewiduje wcześniejsze przeczytanie i omówienie tekstu badacza. Jeśli ktoś z Państwa chcę dołączyć się do seminarium, prosimy o przesłanie do nas listu elektronicznego na pocztę internetową Iryny Skłokiny (i.sklokina@lvivcenter.org), by móc wcześniej otrzymać materiał tekstowy.