1880 NW p. Altenberg Herman (Herman Altenberg) vikupiv that Provadia kolishnyu knigarnyu that vipozichalnyu knizhok Franz Rіhter on the Square. Marіatskіy, 4.