City Maps: Prague

Прага-Prag-Prague-Praha

ID: 231
Year: 1974
Location: Prague
Size: 46x33
Publisher: Kartografie. Praha
Source: 
Courtesy of Ihor Kotlobulatov
Total: 1