Khrystyna Kharchuk. Lviv

Lwów

ID: 26
Year: 1932
Location: Lviv
Size: 37x28,5
Scale: 1:30 000
Publisher: Ksiaznica-Atlas. Lviv-Warszawa
Source: 
Courtesy of Khrystyna Kharchuk
Total: 1