Jan Karpf's Brewery (1792-1840); City Steam Bathhouse (1840-1939) ()Address:
Vul. Khmelnytskoho, 40