St. Paraskeva Church ()Address:
Vul. Khmelnytskoho, 77