Koryte Schul Synagogue (Inexistent) ()Address:
Vul. Khmelnytskoho, 109