Former Hauke-Bosaka Str. 12 ()

Authors:
Photo courtesy of Myroslava Liakhovych, 2017