Former Taras Shevchenko Cinema ()Address:
Vul. Zamarstynivska, 130