Former Bohdan Khmelnytskyi Cinema ()Address:
Vul. B. Khmelnytskoho, 11