Search Library

Results: 41-50 з 69
Plokhiy, Serhiy Nalyvaykova vira: kozatstvo i relihiya v rannomoderniy Ukrayini
Call #: HGEM.01735.AD
Published: Kyyiv, Krytyka, 2005
Le Rua Ladyury, Emmanyuel Montayyu: Oksytanskaya derevnya (1294-1324)
Call #: HGEM.01704.AD
Published: Ekaterynburh, Yzdatelstvo Uralskoho Universyteta, 2001
Epstein, Steven Genoa and the Genoese, 958-1528
Call #: HGEM.01480.BK
Published: Chapel Hill, The university of North Carolina Press, 1996
Sunderland, Willard Taming the Wild Field: Colonization And Empire on the Russian Steppe
Call #: HGEM.01413.BK
Published: London, Cornell University Press, 2004
Isayevych, Yaroslav Knyazha doba, vyp. 2. Istoriya i kultura
Call #: HGEM.01436.BK
Published: Lviv, Instytut ukrayinoznavstva im. I. Kryp'yakevycha, 2008
Wolff, Larry Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment
Call #: HGEM.01291.BK
Published: Stanford, Stanford University Press, 1994
Vulf, Larry Yzobretaya Vostochnuyu Evropu: karta tsyvylyzatsyy v soznanyy epokhy Prosveshchenyya
Call #: HGEM.01426.BK
Published: Moskva, Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2003
Braudel, Fernand The Identity of France vol. 2
Call #: HGEM.01180.BK
Published: New York, Harper & Row, 1990


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: