Search Library

Results: 1-10 з 1085
Fan, Ruben Istoriya yevreyskoyi natsionalnoyi avtonomiyi v period Zakhidno-Ukrayinskoyi Respubliky
Call #: JUDC.09737.BK
Published: Lviv, Ukrayina Moderna, Manuskrypt, 2019
Slyozkyn, Yuryy Era Merkuryya. Evrey v sovremennom myre
Call #: JUDC.09736.BK
Published: Moskva, Yzdatelstvo ACT, 2019
Granach, Gad Where Is Home? Stories from the Life of a German-Jewish Emigre
Call #: JUDC.09721.BK
Published: Los Angeles, Atara Press, 2009
Zipperstein, Steven J. Pogrom: Kishinev and the Tilt of History
Call #: JUDC.09675.BK
Published: New York, London, Liveright, 2018
Fedoriv, Tetyana Narysy do istoriyi yevreyiv Zbarazha. "Novyy" yevreyskyy tsvyntar mista
Call #: JUDC.09625.BK
Published: Ternopil, Libra-Terra, 2019
Kravtsov, Sergey In the Shadow of Empires. Synagogue Architecture in East Central Europe
Call #: JUDC.09622.BK
Published: Weimar, Rostock, Grünberg Verlag, 2018
Kassow, Samuel D. Kto napisze naszą historię?
Call #: JUDC.09590.BK
Published: Warszawa, Amber, 2010
Rudnicki, Szymon Równi, ale niezupełnie
Call #: JUDC.09588.BK
Published: Warszawa, Biblioteka Midrasza, 2008


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: