Search Library

Results: 81-90 з 237
Josephson, Paul R. Would Trotsky Wear a Bluetooth?: Technological Utopianism under Socialism, 1917-1989
Call #: UHRU.06002.BK
Published: Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009
Steinberg, Mark D. Petersburg Fin de Siècle
Call #: UHRU.06001.BK
Published: New Haven, London, Yale University Press, 2011
Schlögel, Karl Petersburg: Das Laboratorium der Moderne 1909-1921
Call #: UHRU.05471.BK
Published: Fischer Taschenbuch Verlag, 2009
Austin, Richard Cartwright Building Utopia: Erecting Russia's First Modern City, 1930
Call #: UHRU.05443.BK
Published: Kent, London, Kent State University Press, 2004
Rupasov, Aleksandr Petrohrad na perelome epokh. Horod y eho zhytely v hody revolyutsyy y Hrazhdanskoy voyny
Call #: UHRU.05357.BK
Published: Moskva, Sankt-Peterburh, Tsentrpolyhraf, 2013
Kabakov, Ylya 60-70-e... Zapysky o neofytsyalnoy zhyzny v Moskve
Call #: UHRU.05354.BK
Published: Moskva, Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2008
Chuykyna, Sofya Dvoryanskaya pamyat. "Byvshye" v sovetskom horode (Lenynhrad, 1920-30-e hody)
Call #: UHRU.05353.BK
Published: Sankt-Peterburh, Evropeyskyy unyversytet v Sankt-Peterburhe, 2006


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: