Search Library

Results: 41-50 з 238
Becker, Seymour Nobility and Privilege in Late Imperial Russia
Call #: UHRU.08134.BK
Published: DeKalb, Northern Illinois University Press, 1988
Husband, William Godless Communists: Atheism and Society in Soviet Russia, 1917-1932
Call #: UHRU.08133.BK
Published: Northern Illinois University Press, 2002
Moraski, Bryon Elections by Design. Parties and patronage in Russia's Regions
Call #: UHRU.08132.BK
Published: Northern Illinois University Press, 2006
Kaganovich, Lazar Socialist reconstruction of Moscow and other cities in the U.S.S.R.
Call #: UHRU.08113.RE
Published: New York, International Publishers, 1931
Yarskaya-Smyrnova, Elena, Romanov, Pavel (red.) Vyzualnaya antropolohyya: rezhymy vydymosty pry sotsyalyzme
Call #: UHRU.08080.RE
Published: Moskva, Tsentr sotsyalnoy polytyky y hendernykh yssledovanyy, 2009
Yarskaya-Smyrnova, Elena, Romanov, Pavel (red.) Vyzualnaya antropolohyya: rezhymy vydymosty pry sotsyalyzme
Call #: UHRU.07992.BK
Published: Moskva, Tsentr sotsyalnoy polytyky y hendernykh yssledovanyy, 2009


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: