Cherkashchyna: istoriya krayu ta yoho lyudnosti

Author:
Horoshko, Stepan, Shcherbyna, Mykola
Published:
Cherkasy, 2017
Language:
Ukrainian
Description:
689
ISBN:
978-966-920-330-4
Call #:
UHUA.09738.BK
Registry Date:
2019-08-11
Category:
Urban History (Ukraine)
Keywords:
city, urban history, local history, Cherkasy, Ukraine
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search