Pramoўlenaya historyya: KhKh st. u pamyatsi zhykharoў belaruskay vyoski

Author:
Ivanova, Volha
Published:
Minsk, Vydavets Zmitser Kolas, 2018
Language:
Byelorussian
Description:
448
ISBN:
978-985-7164-95-0
Call #:
UHBE.09523.BK
Registry Date:
2019-03-17
Category:
Urban History (Belarus)
Keywords:
urban history, local history, memories, memory, identity, Belarus, the 20th century
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search