Narysy teoriyi tsyvilistyky (ponyattya ta kontsepty)

Author:
Kharytonov, Yevhen
Published:
Odesa, Feniks, 2008
Language:
Ukrainian
Description:
464
ISBN:
978-966-438-098-7
Call #:
OTHR.08613.BK
Registry Date:
2017-11-23
Category:
Other
Keywords:
jurisprudence, civil law, society, state, law
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search