Covetskaya povsednevnost: normy y anomalyy. Ot voennoho kommunyzma k bolshomu stylyu

Author:
Lebyna, Natalyya
Published:
Moskva, Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2015
Language:
Russian
Description:
488
ISBN:
978-5-4448-0253-3
Call #:
HIEL.06840.BK
Registry Date:
2015-11-11
Category:
History of Everyday Life
Keywords:
history of everyday life, soviet, military communism, home, gender
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search